اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۲۶۹۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۲۶۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸
کامران سماک ۹۱۲۲۰۱۵۷۸۶ ۰۰۹۸
آدرس : تهران ، خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساز صرافیان جدید، زیر همکف ، پلاک ۳ ، کد پستی : ۱۱۱۴۸۳۵۶۶۶

فکس
۳۳۹۶۴۶۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۱۵۷۸۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ،کوچه قورخانه ، پاساز صرافیان جدید، زیرهمکف ، پلاک 3 کد پستی : 1114835666

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ،کوچه قورخانه ، پاساز صرافیان جدید، زیرهمکف ، پلاک 3 کد پستی : 1114835666

  • :
  • ۳۳۹۸۲۶۹۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۸۲۶۹۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • کامران سماک ۹۱۲۲۰۱۵۷۸۶ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس : تهران ، خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پاساز صرافیان جدید، زیر همکف ، پلاک ۳ ، کد پستی : ۱۱۱۴۸۳۵۶۶۶

  • :
  • ۳۳۹۶۴۶۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 کامران سماک
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۸۲۶۹۷
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۶۴۶۶۱
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۰۱۵۷۸۶

آدرس